شرکتهای خودرو ساز  و سرمایه گذاران علاقه مند اگر مایل هستند میتوانند برای ساخت و سرمایه گذاری در طرح های مجموعه های انحصاری ارایه شده توسط ما با ایمیل کانون مدیریت تجربه ارتباط برقرار نمایند .